Please The Trees – A Forest Affair

> přehrát


Vydáno 10. 10. 2012
na VINYL / CD / MP3 / FLAC

VINYL tracklist
Side 1
01. Getting Ready
02. Hell On Earth
03. She Made Love to the Moon
04. Let the Wind
05. Sleep

Side 2
01. New Heart
02. Nobody No One
03. When You Are Lost
04. Branches
05. Paint This City Green

CD & Downloads tracklist
01. Getting Ready
02. Hell On Earth
03. She Made Love to the Moon
04. Let the Wind
05. New Heart
06. Nobody No One
07. When You Are Lost
08. Branches
09. Sleep
10. Paint This City Green

vydáno 10. 10. 2012
VINYL / CD / MP3 / FLAC

Produkce, nahrávání, mix a mastering: Jonathan Burnside

Nahráno 3-7, 10-14 ?íjna 2011
Magnolia Records Studio
Novato, CA, USA

Mix a Mastering: Burnside Pruductions
Sonoma County, CA, USA

Cover design: Veronika Vlková & Martin Baar
Layout: Cartonclan

All music by Vash Havelka & Please The Trees
Except She Made Love To The Moon & Nobody No One by Vash Havelka, Jonathan Burnside & Please The Trees. Sleep by Jonathan Burnside & Please The Trees

Lyrics by Vash Havelka

Cesta za poznáním a inspirací bývá ?asto zdlouhavá a klikatá. Please The Trees dovedla jejich pou? za dokonalým zvukem zp?t na za?átek – kapela se b?hem šesti let svého fungování neustále posouvala a transformovala a zbrusu nové album A Forest Affair je zastihuje v momentu nového startu. Touha po pevn?jším usazení se v kontextu sv?tové hudební scény je zavedla až do Kalifornie, nezdolný smysl pro dobrodružství hleda?? a váše? po dobývání možných cíl? atakují mnohé hranice. Domácím strom?m sv?ží vítr z Nového sv?ta narovnal kmeny, prohrábl listí a rozkošatil koruny. Odhodlání se vyjád?it a konfrontovat se není pro každého. Please The Trees jejich cesta stála obrovské úsilí i ne?ekané ob?ti.

Klí?ovým momentem pro vznik A Forest Affair bylo setkání práv? s americkým producentem Burnsidem. Jeho vztah se skupinou mnohonásobn? p?ekra?uje producentské schéma; byl to on, kdo byl iniciátorem vzájemné spolupráce a vedle lídra skupiny Václava Havelky má také na výsledné podob? alba nejv?tší podíl. Producent, ale sám také hudebník a vynikající kytarista Jonathan Burnside spolupracoval od konce osmdesátých let s mnoha výraznými skupinami a osobnostmi sv?tové (nejen) alternativní scény. Jeho vliv na zvuk a podobu nahrávek Melvins, Nirvany, Heliose Creeda, Faith No More, Consolidated, Meat Beat Manifesto, Red House Painters, The Sleepy Jacksons, Sister Double Happiness, Steel Pole Bathtub, Fu Manchu, Godspeed, Gary Floyd Bandu (jehož byl též ?lenem a autorem) ?i v?hlasného Australana Dana Sultana a mnoha dalších je nezpochybnitelný. Ani Please The Trees nejsou pro Jonathana Burnsidea první zkušenost s ?eskou hudební scénou. P?i svém pobytu v Praze v devadesátých letech  spolupracoval se skupinami Slut, Tata Bojs ?i Sabot. Please The Trees však natá?eli svou novinku za Burnsideovy dirigentské ú?asti ve studiu Magnolia Records v Novatu v Kalifornii. Nahrané skladby pak dostali pod jeho rukama definitivní podobu p?i mixování a masteringu.

Práv? nahrávání alba v americkém studiu považuje skupina za naprosto zásadní. Nejd?ležit?jším momentem na A Forest Affair je totiž prov??ení tvorby skupiny v rámci výrazn? odlišné tradice zvukové estetiky a zásadní p?ekro?ení hranic. Nejenom geografických, ale hlavn? osobních a inspira?ních. Tato nová kreativní zkušenost kapelu stála posledního ze zakládajících ?len?, který v kapele vedle Václava Havelky zbyl. Kytarista Zden?k 'Zok’ Kadlec s Please The Trees album nahrál, ale ješt? v pr?b?hu dokon?ovacích prací ze skupiny odešel. V nové sestav? ho nahradil David Babka, jenž s Please The Trees úzce spolupracuje již n?kolik let. Prožitek a radost z práce na albu však p?ed?ila všechna o?ekávání a pomohla skupin? se výrazn? stmelit. Please The Trees tedy stojí znovu na za?átku; s novou krví a silou, pevn?jší a p?ipraven?jší, než kdy p?edtím. A Forest Affair  kapela cítí jako debut, práv? s novým albem dosp?li Please The Trees do bodu, n?hož jsou p?ipraveni se odrazit tam, kde se již vnit?n? cítí být.

Skladby pro album A Forest Affair napsal Václav Havelka, vedle producenta Jonathana Burnsidea se na výsledné podob? ale podíleli všichni ?lenové skupiny, a to v?etn? n?kdejšího kytaristy Zde?ka Kadlece. Na albu A Forest Affair je jednozna?n? cítit velké odhodlání a také sebev?domí skupiny, což potvrzuje p?edevším výsledná podoba celého alba, jež vychází hned ve dvou r?zných verzích. Vinylová a CD verze se od sebe pom?rn? liší, kapela si d?razn? stojí za ob?ma.

 

 

Další releasy