Nylon Union – Sine Sine

> přehrát


01 Hyper A
02 Four By Six
03 E Sence
04 Satisfied
05 Sherry
06 Vacuum
07 Out There
08 Light One Two
09 Sherry Too
10 Thrash
11 Pills

Nylon Union je Dead(red), a? žije Nylon Union!

Vydání t?ípalcového Oxeyed EP skupiny Nylon Union v roce 2000 na vlastní zna?ce Deadred Records odstartovalo na Slovensku novou éru nezávislých hudebních vydavatelstev. Základající ?lenové Nylon Union Richard Imrich a Martin Turzík, zaznamenali s Oxeyed EP nebývalý ohlas doma i v zahrani?í a krátce na to spolu s Matúšom Homolou vytvo?ili také základní materiál alba Sine Sine. Nylon Union se ale rozhodli svou p?vodní fyzickou formu ztratit a album Sine Sine p?edstavuje nyní s odstupem dekády již kapelu transformovanou do plné virtuální podoby.

Proces ztráty, n?kdy bolestný, vytvá?ející ale prostor pro n?co nové, je zárove? také základním motivem alba. Formu, kterou Nylon Union použili k uchopení téma ztráty ?i prázdnoty, p?edstavuje tém?? post-rockové využití zvukových ploch, založených p?edevším na kytarách, které se nesnaží prostor za každou cenu vyplnit, ale ?asto jen nazna?ují jeho rozm?r. Podobn? i pulzující vlny bicích a basy rytmické sekce necht?jí poslucha?e ude?it p?ímo do tvá?e, ale drží album v rukách spíše na pozadí. Stejn? jako Oxeyed EP, i Sine Sine je protkaná subtilními vokálními linkami, které udržují z?eteln? písni?kový charakter celého alba.

Vydání Sine Sine je podpo?ené také jedine?ným interaktivním videoklipem z produk?ní dílny Kamikadze ke skladb? Hyper A, která album otevírá. Videoklip p?edstavuje Nylon Union ve své transformované podob? kapely ztracené ?i spíše odložené ad acta do jakési papírové škatule. ?lenové skupiny ve své virtuální podob? ožívají a nebo umírají v závislosti na poslucha?ov? podpo?e. Samotná skladba Hyper A v sob? nese esenci p?ístupu Nylon Union ke zvuku. Fluidní kytarová st?na evokující hustý déš? se leje p?es jemn? nazna?ený vokální part, který je však nekompromisn? pohán?ný vp?ed valivou rytmikou. Hyper A na?rtává ztrátu ve své nejintimn?jší form? vzájemného odcizení, které je však symbolicky odplavené dešt?m pry?.

Album Sine Sine vychází 11.12.2013 na zna?ce Deadred Records (Slovensko) a Starcastic (?eská republika) ve form? CD, LP a digitáln? ve formátech MP3, FLAC je ke stažení na stránkách obou vydavatelství, Bandcamp profilu kapely, v iTunes a Spotify. O grafický dizajn nosi?? - v?etn? ru?n? potišt?ného obalu z recyklovaného papíru - se již tradi?n? postaral Martin Turzík, p?i?emž cover art tvo?í adaptace fotografie "Vibration String" amerického fotografa Andrew Davidhazyho, který speciáln? pro album Nylon Union vytvo?il záb?r stojaté vlny kytarové struny objímající obal CD a LP.