Gonsofus – Distant Shores

01 Slimmer Waves
02 Interlude 1
03 Doorways
04 Dust
05 Interlude 2
06 Come Along

Specifický hudební mix r?zných styl?, který kapela ozna?uje jako “transcontinental groove”, prošel v mezi?ase dalším vývojem. Skladby na novém EP jsou tak vyzrálejší po stránce zvukové i pís?ové a je v nich slyšet z?etelný posun od latinsko-amerických vliv? z období EP Sueño (2013) a multižánrové f?zi styl? na Taking Shape. Dalším odlišným aspektem tvorby nového EP byl spole?ný p?ístup p?i psaní nových skladeb - mnoho prvotních nápad? vzniklo na zkouškách a p?i džemování, což osv?žilo celý kreativní proces.

„Toto EP p?edstavuje úvod do toho, co se dá o?ekávat v budoucnosti. Náš projekt p?ešel v posledních letech významnou transformací, a to jak technicky, tak i zvukov?. Vyrostli jsme a dosp?li i jako hudebníci, prozkoumali a rozší?ili jsme možnosti hudby, kterou my dva spolu vytvá?íme,“ ?íká o jejiich novém po?inu Gábor Tokár.

„Dá se ?íct, že Distant Shores je dílem více introspektivním, globáln? se p?imlouvajícím a zkoumajícím cestu našim životem, s odklonem od romanti?t?jších, nazv?me to “ustanovení”, na Taking Shape”, definuje Sasha v zkratce nové EP a dodává: „Snažíme se tvo?it globální, podn?tnou a v kone?ném d?sledku pozitivní hudbu. Tvrd? jsme pracovali na prolomení geografických, jazykových a sociálních hranic, objevování cizích zemí, vzdálených b?eh?, u?ili jsme se za pochodu. A jsme požehnaní, že jsme v pr?b?hu této cesty získali poslucha?e z celého sv?ta. Toto album je odrazem a poctou tomu celému a jim zvláš?.“

Vzhledem na globální charakter Gonsofus, od Sashova ko?ovného d?tství, stráveného v Rusku, Turecku, USA ?i Keni, až po nep?etržité cestovní dobrodružství kapely b?hem posledních p?ti let turné, dávalo p?edem smysl, aby se i toto EP stalo globálním projektem. „Vzdálené pob?eží“ je reflektované v hudb? na všech úrovních. I proto bylo nahráváno v Praze v Studiu Faust a v New Yorku ho zmixoval zvukový inženýr Jason Goldstein, držitel ceny Grammy, známý ze spolupráce s The Roots, Beyoncé, Ozomatli, Nas a pod. Kruh se uzav?el op?t v Praze, kde si Ecson Waldes vzal ve svém Biotech Studio na starost mastering nahrávek. Mezi hosty se na EP objevuje nap?. Fred “Rocksteady Freddie” Reiter z New York Ska Jazz Ensemble na tenor saxofon a flétnu.