Please The Trees – Infinite Dance

1 Infnite Dance
2 Follow Te Smoke
3 Forget About Me
4 Bandit My Dear
5 Sing Over Bones
6 Mind & Care
7 Running Ghost
8 Cancer
9 Dive Deep

Václav Havelka – zp?v, kytary
Jan Sva?ina – bubny, perkuse
Miroslav Syrný – basová kytara

Hosté:
Martin Tvrdý – klávesy a syntezátory
John Grant – vokály ve skladb? Forget About Me
Tor Harris – marimba ve skladbách Forget About Me a Running Ghost
Cory Gray – dechové nástroje ve skladb? Dive Deep

Mix: Brandon Eggleston

Mastering: Amák Golden

Produced by Brandon Eggleston, Martin Tvrdý and Please The Trees

Všechny skladby Please Te Trees. Texty Václav Havelka, mimo ‘Bandit My Dear’ Václav Havelka a Ond?ej Šturma.

Autorem obraz? na p?ebalu je Daniel Vl?ek. Jejich reprodukce fotografoval Ond?ej Polák. Typografí a další grafkou obal dotvo?il Zden?k Trinkewitz.

Deset let po debutu Lion Prayer p?icházejí Please Te Trees se svým pátým dlouhohrajícím albem Infnite Dance a už p?ed jeho vydáním jej sm?le lze ozna?it za vyvrcholení jejich dosavadní tvorby. Infnite Dance je dokumentem o zatím posledním úseku dlouhé cesty, již urazili. Za?átek a konec té cesty není nikterak ur?ující; zato její aktuální etapa (a její zvukový obraz v podob? nové desky) p?sobí jako výjime?ný obrat ve složité tane?ní variaci Ginger a Freda – moment, na n?jž se nezapomíná. A? ani zde Please Te Trees neopoušt?jí sv?j vždy p?ítomný princip hleda?ství, vynikají jistým krokem, který následovníky zmate, rozruší a strhne. Infnite Dance vychází 19. zá?í 2018 již tradi?n? u Starcastic Records a kapela jej pok?tí v ten samý den koncertem na lodi Altenburg 1964 v Praze–Holešovicích. V listopadu jej pak p?edstaví i evropskému publiku, a to coby host dvoutýdenní intenzívní š???y slavných Mudhoney.

Základ Infnite Dance nahráli Please Te Trees již v ?íjnu 2016 v sanfranciském studiu Tiny Telephone s producentem Brandonem Egglestonem (Te Mountain Goats, Modest Mouse, Scout Niblett, Swans ad.). Následující rok pak skupina v pražském studiu Golden Hive pracovala na vokálech a klávesových a elektronických plochách se sp?ízn?ným kolegou a kamarádem Martinem Tvrdým a se stálým zvukovým spoluproducentem Amákem Golden. V mezi?ase ovšem také v Texasu, Oregonu a na Islandu probíhaly velice zásadní dotá?ky. Svou ú?astí speciálních hostí album Infnite Dance totiž na dálku ozdobili ješt? Tor Harris (Swans, Shearwater, Angels of Light, Tor And Friends), Cory Gray (Te Decembrists, Te Dandy Warhols) a dokonce samotný John Grant.

Na hostech zvu?ných jmen Please Te Trees však rozhodn? nestav?jí, a už v?bec ne samoú?eln?. Tor Harris i Cory Gray svou instrumentací jen skv?le slouží už tak v základu výborn? vystav?ným skladbám (Forget About Me, Runnig Ghost, resp. Dive Deep), John Grant vlastn? „jen“ v druhém plánu zdobí barevností svého neopakovatelného hlasového projevu (Forget About Me).

Na ?em Please Te Trees na novém albu doopravdy stav?jí, to jsou p?ímo?aré motivy. Titulní Infnite Dance žene kup?edu živo?išný soulový motor, Follow Te Smoke zase okouzluje jednoduchým ú?elným rifem a tak by se dalo pokra?ovat. Tenhle zábavný a pozoruhodný „nekone?ný tanec“ umoc?uje už tak pevné ko?eny Please Te Trees a je nezpochybnitelným potvrzením správnosti cesty, jíž se Václav Havelka se se svou kapelou p?ed více než dvanácti lety vydal. Ta cesta vede kup?edu a stále dál.

Na p?edchozích albech Please Te Trees se vždy zrcadlila momentální atmosféra ve skupin?, každé z nich m?žeme považovat za uzav?ení jedné její kapitoly, dosažení jistého úseku cesty. Všechna ta alba byla svébytná, p?esto, na jakési neviditelné rovin?, dokázala spolu vzájemn? komunikovat. Infnite Dance je najednou úpln? jiné. Navenek p?sobí sob?sta?n? a hrd?, aby se pod povrchem ukázalo být pokorným a intimním. Kontinuitu navozuje jasná paralela s p?edchozí kolekcí Carp (2015), na níž se sestava skupiny ustálila v „základní“ rockové trojici, což jejímu vývoji jednozna?n? prosp?lo.

Infnite Dance sice pokra?uje v nastoleném sm?ru a s nevídanou energií, již toto trio dokáže p?ekvapiv? snadno vyprodukovat, ovšem nyní s ní zachází mnohem suverénn?ji a chyt?eji. Po zkrocení hlukových ploch se Please Te Trees totiž nau?ili pracovat i s tichem, které jejich energii ne?ekaným zp?sobem ješt? umoc?uje. Leckoho v kontrastu s tím p?ekvapí nebývale košaté aranže vokál? a až kosmická syntezátorová pavu?ina Martina Tvrdého. Ale není pro? se bát – p?es producentsky celkov? sofstikovanou dotaženost alba se Please Te Trees s Brandonem Egglestonem beze zbytku poda?ilo na nahrávce zachovat hutný a syrový tane?ní groove. It’s an Infnite Dance..!

Václav Havelka o vzniku alba: “Poprvé jsme si domluvili nahrávání aniž bychom m?li hotové písni?ky. Nemohli jsme si nechat ujít nahrávání ve vysn?ném studiu Tiny Telephone, když se naskytla p?íležitost. Byla to výzva a výzvy, jejich poko?ování máme rádi.

Jednou ze zásadních inspirací pro obsah alba, texty na n?m, byla kniha "Revoluce v?domí - transatlantický dialog". Jedním z poselství knihy je výzva naší osvícenstvím formované kultu?e, aby se vymanila z konceptu materialismu a vrátila se k hledání a p?stování skute?né a živé spirituality.”

 

Další releasy